കനിവ് ചരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യുക

വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻണ്ടറിയിലെ എല്ലാ നോൺ-വൊക്കേഷണൽ അധ്യാപകരും മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ കൈതാങ്ങായി മാറാൻ അവരാൽ കഴിയുന്ന തുക കനിവിന്റെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൺലൈൻ/കോർ ബാങ്കിംഗ് മറ്റു ആധുനിക രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചും ഡിഡി മുഖാന്തിരവും സംഭാവന നല്കാവുന്നതണ് ബാങ്ക് – ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖാ : അടൂർ A/c നമ്പർ :16950200000 527 IFSC code: FDRLO001695 ഏവരുടെയും സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് വിശ്വാസപൂർവ്വം ചെയർമാൻ / സെക്രട്ടറി